HomeActueelAlgemene beschouwingen Eerste Kamer

Algemene beschouwingen Eerste Kamer

Publicatiedatum: 5 dec. 2017 | Eerste Kamer

Lees hieronder de bijdrage van SGP-fractievoorzitter Peter Schalk tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer:

Ooit fietste ik op een zondag uit de kerk naar huis. Naast mij reed mijn dochtertje, ze was toen nog maar net 6 jaar en wilde op haar eigen fiets. Maar ze was moe, dus ik duwde haar. Op een gegeven moment keek ik naar haar en zag dat ze haar ogen dicht hield, en dat duurde best lang. Dus ik zei:
“He, je rijdt met je ogen dicht”.
“Ja papa, ik ben moe”.
“Maar ben je niet bang dat je ergens tegenaan rijdt?”
“Nee papa, want u houdt me toch vast?”

Dát is vertrouwen. Kinderlijk, rotsvast vertrouwen! Had ik haar beloofd dat ik haar niet tegen een lantaarnpaal of in een put zou laten rijden? Nee, het was, ik zeg het met dankbaarheid, onvoorwaardelijk vertrouwen. Dat heeft tijd nodig, daar heb je relatie voor nodig. Dat geldt binnen de gezinssituatie, de kleinste cel van onze samenleving, maar dat geldt ook in het groot voor de regering van ons land.

Hier zit een nieuwe regering, onder het motto: Vertrouwen in de toekomst! Hoe kunnen wij dat vertrouwen nu geven aan deze regering? Welnu voorzitter, dat vertrouwen zal moeten groeien, dat zal deze regering moeten gaan verdienen.
Dat lijkt wel heel moeilijk met een bijzondere coalitie van vier partijen. Dat is echter vaker voorgekomen in de landspolitiek. En provinciaal of plaatselijk is het nog meer gebruikelijk. Neem bijvoorbeeld mijn woonplaats, Veenendaal. Daar is een coalitie van vijf partijen, en wel van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, en als vijfde …, de SGP!
Juist dat extraatje, dat gaat de huidige coalitie missen.
Dus heeft mijn fractie zich afgevraagd wat er nog beter had gekund in geval de SGP deel uitmaakte van de coalitie. Waar zou dan nog extra aandacht voor gevraagd worden? Ik centreer dat rond drie thema’s: de Staat, het Geld en de Principes.

Staat
Nederland moet veiliger. Prachtig dat dit kabinet zowel voor Politie als voor Defensie extra geld uittrekt.
• Maar is dit genoeg?
• Of is de MP het met mijn fractie eens dat er veel meer geld nodig is voor Defensie?
• Heeft dat ook prioriteit, als het economisch voorspoediger gaat dan voorzien?
• En wat de politie betreft: wordt het extra geld zo verdeeld dat ook de regio, het platteland, beter bedeeld wordt met agenten?
MdV, als het gaat over vertrouwen, dan moeten publieke sectoren niet in diskrediet komen, bijvoorbeeld door de COR van de politie of door onthullingen over misstanden bij defensie.
• Hoe kan dat vertrouwen hersteld worden?

Die vraag geldt ook voor het thema asiel en migratie. Zowel in de landen om ons heen als in NL willen burgers zich thuis voelen in eigen land en weten waar ze aan toe zijn. We willen natuurlijk geen politieke islam in NL. En anderzijds laten we niemand die in doodsangst vlucht voor zijn leven in de kou staan. Daarom heeft de SGP altijd gepleit voor een rechtvaardig en barmhartig beleid. Nu heeft deze regering een strakkere lijn ingezet.
• Kan de MP aangeven of die strakkere lijn recht doet aan de waarden rechtvaardig en barmhartig?
• Is dat afdoende om het vertrouwen van burgers op dit terrein terug te winnen?
Geld

Geld is een tweede aandachtspunt van de SGP. De regering heeft ambitieuze plannen. Het belastingstelsel gaat op de kop, althans zo lijkt het. Mijn partij pleit al lang voor een sociale vlaktaks, zodat een eerlijker systeem van belastingheffing wordt bereikt. Nu lijkt het er op dat de regering die richting wil inslaan met een tweeschijvenstelsel. Maar als alle toeslagen en regelingen gewoon blijven bestaan, dan is er alleen een geringe verschuiving, maar geen eerlijker verdeling van de lasten.
• Is de Minister President het met mij eens dat dit niet leidt tot de beoogde vlaktaks, maar slechts tot een herschikking van de inkomstenbelasting?
Deze vraag stel ik natuurlijk ook in het licht van wat mijn fractie als een graat in de keel steekt, namelijk de ongelijke behandeling van eenverdieners. En zeker, mijn fractie ziet dat er stevig onderhandeld is, waardoor de groei van koopkracht van eenverdieners niet meer lager is dan van tweeverdieners. Dat is winst. Complimenten daarvoor.
Maar u weet dat de SGP in 2015 aantoonde dat eenverdieners wel tot 5x meer belasting moesten betalen. In 2016 verslechterde dat tot 6x meer. Gelukkig hoef ik vandaag niet te zeggen dat het 7x meer is geworden, maar ik zie ook geen verkleining van de kloof. In feite betekent dit dat de motie-Schalk uit 2015 nog steeds niet is uitgevoerd.
• Kan de Minister President bevestigen dat de koopkracht van eenverdieners nu wel gelijk behandeld wordt, maar dat de kloof in de belastingdruk niet is hersteld?
Dit is geen punt van de SGP alleen, het is bekend dat de betreffende motie brede steun heeft in deze Kamer.
Bovendien, na een oproep van de SGP-fractie in de Tweede Kamer stroomden er meer dan 700 brieven binnen. Het ministerie van Financiën heeft deze set al, maar ik bied ze ook graag aan de MP aan.
• Kan de MP toezeggen dat een hernieuwde poging gedaan wordt om de oneerlijke belastingdruk voor eenverdieners aan te pakken?
Ik hoop op een positieve beantwoording van de MP, zodat daar in de AFB en bij de behandeling van het Belastingplan inhoudelijk op doorgesproken kan worden.

Principes
Na de Staat en het Geld kom ik bij de Principes, en ga ik in op een paar ethische thema’s. Die benader ik vooral vanuit de Bijbelse waarden en normen. Dat is nodig, want er lijkt een beweging gaande waarbij aan de door God gegeven scheppingsordeningen wordt getornd.
Denk aan de zondagsrust die onder spanning staat.
• Wat is de kabinetsappreciatie op de laatste ontwikkeling dat in Groningen geen dwangboetes mogen worden opgelegd aan winkeliers die op zondag hun winkel niet open zetten?

Een ander belangrijk principe is de beschermwaardigheid van het door God geschonken leven. Mijn fractie is geschokt door de opstelling van de NVVE en de Levenseindekliniek rond een poeder dat binnen 20 minuten de dood tot gevolg heeft. Met afschuw heb ik kennis genomen van een wedstrijd om te komen tot de beste levensbeëindigende machines; te gruwelijk voor woorden.
• Ik vraag de MP om een reactie op deze uitwassen en of hij met het nieuwe kabinet krachtig afstand wil nemen van deze zaken?
• Hoe voorkomen we het honoreren van een doodswens, en hoe bevorderen we dat er wordt geïnvesteerd in een levenswens?
Eenzelfde pleidooi houd ik voor het beginnende leven. Wat dat betreft heel mooi dat dezer dagen deze APB gehouden worden, midden in de #weekvanhetleven. Maar ook vandaag zijn er weer 100 beginnende levens willens en wetens beëindigd. Ja, vandaag hebben 30 moeders voor de tweede, derde of vierde keer een abortus laten plegen. Immers, volgens rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg is 30% recidive.
• Hoe beoordeelt de MP dit feit, dat 30% voor een herhaalde zwangerschapsafbreking komt?
• Kan hij duiden wat de oorzaak daarvan is?

Veel vragen, maar mijn fractie wil ook waardering uitspreken over zaken die het vertrouwen versterken: de positieve aandacht voor de Vrijheid van Onderwijs is zo’n punt. En ik dank de MP voor de wijze waarop zijn toezegging van vorig jaar om Artikel 23 GW te herdenken vorm heeft gekregen.
Natuurlijk duidt de SGP het positief dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in ere is hersteld. Onze boeren verdienen dat!
Ook is mijn fractie content met de aanpak van jihadisme, met de krachtige maatregelen tegen haatzaaien, met de pogingen om mensen te beschermen tegen prostitutie en mensenhandel. En de SGP zal nauwlettend volgen hoe ethische onderwerpen worden benaderd vanuit een algemeen toetsingskader.

Nu komt het er op aan. Vertrouwen in de toekomst. Dat heeft de SGP. Niet omdat er een regering zit met een regeerakkoord, maar omdat God regeert. Ik las onlangs bij de beroemde prediker Spurgeon: “Wat er zich ook aan tumult en opstand afspeelt onder de wolken, de eeuwige Koning troont boven alles in opperste rust”. Dat geeft vertrouwen!
Nog even terug naar het verhaaltje over mijn dochtertje. Ze trapte mee, met haar ogen dicht. Laat dat de houding zijn, van regering en van parlement: hard aan het werk, en regelmatig met de ogen dicht. Biddend om zegen voor ons land, voor ons parlement, voor deze regering. Bid en werk. Dat geeft ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Ik dank u!