HomeActueelBericht uit de Senaat

Bericht uit de Senaat

Publicatiedatum: 6 jan. 2017 | Eerste Kamer

 

Het parlementaire jaar 2015-2016 kende voor de Eerste Kamer een aantal bijzondere momenten. Zo vierde de Eerste Kamer samen met de Tweede Kamer haar tweehonderdjarig bestaan. Hoogtepunt van deze viering was de Bijzondere Verenigde Vergadering op 16 oktober 2015 in de Ridderzaal.

Verder organiseerden de beide Kamers de parlementaire dimensie van het EU-voorzitterschap. Zowel voor als achter de schermen is hiervoor veel werk verzet. Gedurende de eerste helft van 2016 organiseerden de Eerste en Tweede Kamer zes conferenties voor collega-parlementariërs uit de lidstaten van de Europese Unie. De inzet daarbij was om samen met andere nationale parlementen en het Europees Parlement te bouwen aan sterkere parlementaire controle op Europese besluitvorming.
In 2016 gold tevens de nog steeds vrij bijzondere situatie dat de regeringscoalitie (VVD/PvdA) in de Eerste Kamer over slechts 21 van de 75 zetels beschikt. Dit leidt ertoe dat de regering bij ieder wetsvoorstel ook de steun moet verwerven van een aantal niet-regeringsfracties, zoals de SGP-fractie.

Toegevoegde waarde
De twee SGP-Kamerleden, Schalk en Van Dijk, hebben zich in het afgelopen jaar sterk gemaakt voor de kerntaken van de Eerste Kamer, namelijk het beoordelen van wetsvoorstellen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. De Eerste Kamer bewijst vooral haar toegevoegde waarde als zij garant staat voor zorgvuldigheid en een onafhankelijk oordeel, voor een nuchtere kijk op zaken en een gezonde afstand tot de waan van de dag. Het spreekt voor zich dat de SGP-Kamerleden daarbij vooral alert zijn op de ruimte die in wetgeving wordt geboden om God naar Zijn Woord te kunnen dienen en om zaken die indruisen tegen Gods Wet tegen te gaan. Op uitgekozen momenten wordt tijdens Kamerdebatten verwezen naar Gods goede geboden en de naam van Jezus Christus genoemd.

Peter Schalk
In het jaar 2016 werd door senator Schalk meegedaan aan het debat rond een in te stellen Staatscommissie bezinning parlementair stelsel. Een slepend dossier, dat uiteindelijk heeft geleid tot een voorstel om een staatscommissie in te stellen. De fractie van de SGP betoonde zich kritisch, met name omdat het erop lijkt dat dit voorstel is ingegeven door de huidige samenstelling van de Eerste Kamer waar geen automatische meerderheden bestaan. Inmiddels is besloten tot het instellen van de staatscommissie. De fractie van de SGP zal dit proces nauwlettend volgen.

Een boeiend proces vond plaats rond de Mediawet. De Tweede Kamerfractie had tegen deze wet gestemd, vooral omdat de invloed van het maatschappelijk middenveld weggedrukt werd. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer bleek dat Schalk een toezegging van de staatssecretaris kreeg om de reclame, zoals die van Second Love, te laten toetsen door de reeds bestaande Kijkwijzer. Deze Kijkwijzer toetst op een aantal zaken, zoals geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en alcoholmisbruik en grof taalgebruik. Deze toezegging lag onder vuur in de Tweede Kamer. Omdat de staatssecretaris de toezegging handhaafde, besloot de SGP uiteindelijk steun te geven aan het wetsvoorstel.

Peter Schalk is sinds 9 juni 2015 voorzitter van de SGP-fractie in de Eerste Kamer

Een bijzonder moment in het afgelopen jaar was toen Tweede Kamerlid Bisschop zijn plaats achter de regeringstafel van de Eerste Kamer innam. Hij kwam met een initiatiefwetsvoorstel inzake Onderwijstoezicht. Een sterke verbetering van de wijze waarop de Onderwijsinspectie haar werk verrichten zal in de toekomst. Omdat de inspectie dreigde een verkeerde kant uit te gaan heeft Schalk een motie ingediend waarmee een duidelijker onderscheid gemaakt wordt tussen oordelen en bevindingen, en waarbij wordt geborgd dat de inspectie werkt met onderzoekskaders vanuit wettelijke voorschriften, en niet vanuit eigen inzichten. Deze motie werd breed gesteund.

In dit jaar werd eindelijk het debat hervat rond de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. Ruim een jaar daarvoor had Schalk over dit onderwerp zijn maidenspeech gehouden. Andere onderwerpen waar Schalk zich mee bezighield hadden te maken met onderwijs, binnenlandse zaken, belastingdienst en huisvesting.

In het najaar was er nog een reeks van drie grote debatten. De Algemeen Politieke Beschouwingen, de Algemene Financiële Beschouwingen en het Belastingplan 2017. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de fractievoorzitter gesproken over het grote verschil tussen licht en duisternis. Hij paste dit toe op het terrein van defensie en terrorismebestrijding, maar ook op belangrijke thema’s als abortus en euthanasie. Daarbij wees hij op het Licht der wereld, Christus.
Bij deze Algemene beschouwingen werd door Schalk een motie ingediend, waarin de regering verzocht wordt onderzoek te doen naar groepen belastingplichtigen die onevenredig getroffen worden door extreme belastingdruk. Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen en tijdens het debat over het Belastingplan 2017 werd dit verder uitgediept. De regering heeft toegezegd dat nog voor de verkiezingen in maart 2017 het onderzoek zal zijn afgerond.

Diederik van Dijk
Ook senator Van Dijk heeft in 2016 diverse politieke bijdragen geleverd. Tijdens een debat met minister Ploumen (minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bracht hij de kwalijke praktijk rond gendercide ter sprake: het plegen van abortus wegens geslacht, zoals dit in een aantal Aziatische landen nog steeds gebruikelijk is. De minister heeft hierop positief gereageerd en vervolgens de Eerste Kamer schriftelijk op de hoogte gesteld van haar inspanningen om deze praktijk tegen te gaan in onder meer China en India.

Daarnaast heeft Van Dijk het initiatief genomen om verschillende keren via schriftelijke vragen aan de minister van Veiligheid & Justitie het liberale euthanasiebeleid aan de kaak te stellen. Handvat hiervoor was het kritische artikel in ‘Medisch contact’, 20 januari 2016, van prof. Govert den Hartogh waarin hij stelde dat het Openbaar ministerie in haar vervolgingsbeleid te lichtvaardig omsprong met de wettelijke voorwaarden om euthanasie te plegen. Helaas bleek het niet mogelijk om het beleid in positieve zin bij te stellen.

Diederik van Dijk bezet de tweede SGP-zetel in de Eerste Kamer

De strijd tegen terrorisme hield ook de Eerste Kamer bezig. In februari van dit jaar steunde Van Dijk wetgeving om het Nederlanderschap te ontnemen bij terroristische misdrijven. Tijdens het debat hierover sprak Van Dijk zijn bevreemding uit over het Nederlandse beleid om nimmer terroristen uit te leveren aan landen die de doodstraf kunnen opleggen, zoals de VS. Juist in het licht van huiveringwekkende aanslagen is hier sprake van onverantwoorde mooiweer-wetgeving.

In het voorjaar deed van Dijk mee aan de Algemene Europese beschouwingen. Hij hekelde daarbij de aanmatigende seculier-liberale toon van de EU richting landen als Hongarije en Polen. Verder ging hij in op de vluchtelingencrisis en bepleitte tevens erkenning van de Armeense genocide. Ook riep hij de minister van Buitenlandse zaken op om een eind te maken aan de eenzijdige, negatieve gerichtheid van de EU op Israël, de enige fatsoenlijke rechtstaat in de betreffende regio.

In 2016 werd een werkbezoek afgelegd aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Met een delegatie uit de Eerste Kamer bezocht Van Dijk achtereenvolgens Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten. Dit bezoek leverde een bron van informatie op die kon worden benut voor een groot Kamerdebat over de toekomst van dit deel van het Koninkrijk. Tijdens dit debat bepleitte Van Dijk om het sociaal en moreel kapitaal van de kerken op deze eilanden te benutten in de aanpak van armoede, jeugdproblemen, prostitutie en criminaliteit. Verantwoordelijk minister Plasterk deed de royale toezegging om de overheden op de betreffende eilanden te stimuleren om de rol van de kerken expliciet te benutten.

Ook bezocht Van Dijk met een Kamerdelegatie het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York. Tijdens de vele gesprekken en overleggen met VN-functionarissen heeft hij vooral aandacht gevraagd voor het immense probleem van de christenvervolging, maar ook voor de aanpak van gendercide en mensenhandel.

Daarnaast leverde Van Dijk bijdragen, schriftelijk of plenair, op het terrein van prostitutie, kansspelen, orgaandonatie, het huwelijksrecht, internationale veiligheid, de mogelijke vorming van een Europees openbaar ministerie, het tegengaan van fraude in de zorg, de positie van personen met een handicap, ruimtelijke ordening, etc.

Dankbaarheid
De SGP-senatoren zien met dankbaarheid terug op het afgelopen jaar. In goede harmonie, met vereende krachten, mocht het werk gedaan worden. Daarbij past een woord van dank aan de fractie van de Tweede Kamer, met hun medewerkers, voor de plezierige verstandhouding.

Bovenal past een woord van dank aan de Heere God, Die gezondheid en krachten schonk. Alles moet Hem eren! (Psalm 33)