HomeActueelBinnenvaart, verkeersveiligheid en spoorverbindingen

Binnenvaart, verkeersveiligheid en spoorverbindingen

Publicatiedatum: 28 nov. 2017 | Tweede Kamer

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop tijdens de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat:

De afgelopen dagen werden we weer met de neus op de feiten gedrukt. Het wegennet slibt dicht. Ook met het extra geld uit het regeerakkoord zal het een lastige opgave worden om hier wat aan te doen.

Budgettekort onderhoud wegen en vaarwegen
De Algemene Rekenkamer constateert dat er in 2020 een tekort van bijna een half miljard euro dreigt te ontstaan voor beheer en onderhoud van hoofdwegen en –vaarwegen. Ik maak me zorgen. Chauffeurs en schippers zijn steeds meer tijd kwijt door storingen bij bruggen en sluizen. Onderhoud moet op orde zijn. Hoe gaat de minister budgettekort voorkomen? Gaat dat ten koste van de 2 miljard extra infra-euro’s uit het regeerakkoord?

Binnenvaart
De passeertijden bij sluizen voldoen op belangrijke vaarwegen niet aan de streefwaarden. De capaciteit van de Volkerak-, Kreekrak- en Krammersluizen verdient uitbreiding. Wil de minister dit oppakken?

Goed dat het kabinet inzet op vergroening van de scheepvaart. Voor binnenvaartschippers zijn deze investeringen echter lastig. De SGP pleit voor werkbare emissie eisen en inzet op innovatie. Er komt een Green Deal. Stelt het kabinet hier budget voor beschikbaar? Ik noem ook onderzoeksinstituut MARIN. Het budget voor maritiem praktijkonderzoek is gedaald. De Kamer heeft daarom per motie verzocht het budget substantieel te verhogen. Hoe gaat de minister dit doen?

Verkeersveiligheid
De SGP maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal verkeersslachtoffers: vorig jaar 629 doden en meer dan 20.000 ernstig gewonden. Goed dat het regeerakkoord het breed gedragen Manifest Verkeersveiligheid noemt. Haags papier is echter geduldig. Het moet een nationale prioriteit worden. Wil de minister werk maken van een bestuursakkoord verkeersveiligheid? Gaat de regering verder zorgen voor flink meer staande houdingen in het verkeer, en meer alcoholcontroles in plaats van minder? Gaat het kabinet ruimte geven voor meer inzet van gemeentelijke BOA’s bij verkeershandhaving?

In de MIRT-prioritering moet niet alleen gekoerst worden op de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyses, maar ook rekening gehouden worden met verkeersveiligheid en belangrijke regionale verkeersaders. In dit verband twee punten. Omdat ik niet bij het uitgestelde MIRT debat aanwezig kan zijn, breng ik ze graag nu in.

N50/N59
In de eerste plaats de N50 bij Kampen. De minister gaat in de vertraging, ondanks de aangenomen motie die vraagt om snelheid. Het kan toch niet waar zijn dat geld op de plank moet blijven liggen door personeelstekort? De minister verwijst naar de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse. Die houdt echter geen rekening met het ongevalsrisico. Graag meer vaart maken.

Ik noem ook de N59, een belangrijke verkeersader voor zuidwest Nederland. Voor het Hellegatsplein is relatief vaak sprake van filevorming en ongelukken. De regio wil meer dan 10 miljoen euro uittrekken voor verbreding. Wil de minister deze handsschoen oppakken?

Tachograafkaarten
Bij de begrotingsbehandeling in 2014 heb ik met Kamerbrede steun een motie ingediend om de prijs voor de verplichte tachograafkaarten sterk omlaag te krijgen. Er is veel gepraat, maar weinig gebeurd. De tarieven liggen nog steeds veel hoger dan de daadwerkelijke kostprijs en de tarieven in omliggende landen. Graag actie om deze onnodige lastenverzwaring voor onze transportbedrijven aan te pakken.

Spoorverbindingen kleinere steden
Graag vraag ik aandacht voor spoorverbindingen van en naar kleinere steden. Die staan onder druk. Ik noem het spoorboekloos rijden tussen Amsterdam en Eindhoven, waarbij ingeleverd wordt op de aansluiting met verbindingen naar kleinere steden. De Intercity Direct stopt niet meer in Dordrecht, waardoor het aantal intercity’s tussen Dordrecht en Breda is gehalveerd. De NS wil de intercityverbinding Woerden-Utrecht schrappen. Zeeland behield ternauwernood haar intercityverbinding. Is sprake van een trend? Wil de minister ervoor zorgen dat ook kleinere plaatsen voldoende snelle OV-verbindingen houden? Neemt de minister dit mee in de volgende beleidsprioriteitenbrief voor de NS en in het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer?

Schiphol-Lelystad
Luchtvaart moet haar grenzen gaan kennen. Niet alleen omdat Schiphol er keihard tegenaan loopt, maar ook omdat vliegtuigen nog steeds belastingvrij fossiele brandstof verstoken. De SGP wil dat er zo snel mogelijk een vliegbelasting komt. Ook willen we dat met openstelling van Lelystad gewacht wordt tot het luchtruim opnieuw ingedeeld is. Laagvliegherrie moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Gaat de minister deze herindeling in nauwe samenspraak met Defensie voortvarend oppakken?

Circulaire economie
Tot slot. Zoals de SER in 2016 aangaf: we moeten omschakelen naar een circulaire economie, we hebben geen tijd te verliezen. Een belangrijke stap is meer duurzame inkoop. Bij het ondertekenen van het Grondstoffenakkoord heeft het Rijk beloften gedaan. Ondernemers geven echter aan dat ambtenaren in de praktijk heel risicomijdend zijn. Zo werkt het niet. Hoe gaat de staatssecretaris dit aanpakken? De SER komt binnenkort met een advies over gerichte fiscale maatregelen. Maar, als ik kijk naar het regeerakkoord is er weinig financiële ruimte gecreëerd om grote stappen te zetten. Hoe serieus kan de staatssecretaris het SER-advies nemen? Gaat het nieuwe kabinet een deel van de 200 miljoen euro extra voor toegepast onderzoek investeren op het thema circulaire economie?