HomeActueelCPB-cijfers

CPB-cijfers

Publicatiedatum: 27 aug. 2012 | Tweede Kamer

Het is een economische ‘wet’ dat we om de zoveel jaar te maken hebben met een economische en/of financiële crisis. Verzuimd is om in tijden van voorspoed te bezuinigen en reserves op te bouwen. Nederland kampt met een flink gat op de overheidsbegroting en we worden geconfronteerd met vergrijzing en uit de pan rijzende zorgkosten. De SGP wil daarom binnen vijf jaar een structureel begrotingsevenwicht bereiken, enkele structurele hervormingen doorvoeren en de lasten voor het bedrijfsleven verlichten.

De doorrekening van het CPB laat zien dat de SGP goed op weg is. Met haar voorstellen verbetert de SGP het overheidstekort (ex ante) jaarlijks met 0,5% van het nationaal inkomen. Dat resulteert in 2017 in een netto bezuiniging (ex ante) van 14,3 miljard euro. Op lange termijn slaat het tekort van de overheid door de SGP-voorstellen om in een beduidend overschot. Dit is nodig om de staatsschuld af te bouwen naar een acceptabel niveau en nieuwe buffers op te bouwen. Daarmee maakt de SGP de overheidsfinanciën weer toekomstbestendig. 

De SGP kiest ervoor om begrotingsevenwicht te bereiken door met name te snijden in de overheidsuitgaven (13,9 miljard euro netto in 2017). De SGP vermijdt lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven (slechts 0,5 miljard euro netto in 2017). Verder zet de SGP in op verlaging van de lasten op arbeid en verhoging van de lasten op consumptie.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. De SGP draait niet om pijnlijke maatregelen heen. De SGP bezuinigt ondermeer door te snijden in subsidies voor kinderopvang, sport, cultuur en omroep, door minder huur- en zorgtoeslag voor hogere inkomens en een snellere stijging van de AOW-leeftijd (67 jaar in 2020). Daarnaast verhoogt de SGP de belastingen op tabak, alcohol, vuurwerk, kermissen, sportwedstrijden, horeca, verzekeringen en energieverbruik. De SGP voert ook een autovignet in voor auto’s met een buitenlands kenteken. Door compenserende maatregelen (bijv. voor AOW’ers) en lastenverlichting blijft de koopkrachtdaling als gevolg van de SGP-voorstellen beperkt tot gemiddeld ¼ %.

Daartegenover wil de SGP extra investeren in de kwaliteit van het onderwijs en in onderzoek en innovatie. De SGP versterkt politie (ondermeer met 5000 extra agenten) en de defensie. Veiligheid houdt prioriteit. Ook trekt de SGP extra geld uit voor palliatieve zorg, mantelzorg, overstapknooppunten OV, binnenvaart, verduurzaming landbouw en energiebesparing. De SGP verhoogt de kinderbijslag en het kindgebonden budget met totaal 1,3 miljard euro in 2017. Daarnaast verlicht de SGP de lasten van burgers en bedrijven door een verlaging van de belasting op arbeid (ongeveer 3 miljard euro in 2017), het terugdraaien van de forenzenbelasting, het beperken van de loondoorbetaling bij ziekte door werkgevers en de handhaving van het accijnsvoordeel voor rode diesel.

Een aantal politieke keuzes van de SGP zijn niet door het CPB meegenomen. Dat betreft een vermindering van de afdracht aan Europa, extra maatregelen voor kostenbeheersing in de gezondheidszorg en het terugdraaien van de verplichte werkgeversbijdrage aan de WW-uitkering uit het Kunduzakkoord. Daardoor biedt het SGP-programma meer financiële ruimte voor bezuiniging, lastenverlichting en compensatie chronisch zieken en AOW’ers dan de CPB-cijfers laten zien.  

De SGP kiest voor diverse hervormingen in zorg, woningmarkt, belastingstelsel en ontwikkelingssamenwerking:
- vervanging van het eigen risico door een inkomensafhankelijke eigen bijdrage
- een geleidelijke beperking van de hypotheekrenteaftrek (naar 30% in 2042 en aftopping) met daartegenover terugsluis van deze lastenverzwaring via lagere inkomstenbelasting, steun voor starters, tijdelijk schrappen van de overdrachtsbelasting en inzet van eigen pensioengeld voor hypotheekaflossing
- het rechttrekken van de belastingdruk voor één- en twee verdieners door vervanging van verschillende heffingskortingen, waaronder de inkomensafhankelijke combinatiekorting door een draagkrachtkorting
- budgettair neutrale verschuiving van budget voor grote, internationale ontwikkelingsorganisaties, als de VN, naar onderwijs- en landbouwprogramma’s

De SGP staat voor gezonde overheidsfinanciën en een gezonde economie. Maar, financieel kapitaal brengt ons land geen waar geluk. De SGP strijdt daarom ook voor gezond moreel kapitaal, gegrond op christelijke waarden en normen: vóór emancipatie van ongeboren kinderen, vóór zondagsrust en vóór huwelijkstrouw.