HomeActueelDe les van koning Jozef

De les van koning Jozef

Publicatiedatum: 23 mei 2018

Verantwoordingsdebat over het jaar 2017

2018-05-23

SGP – Chris Stoffer

 

Koning Jozef

Bij de presentatie vorige week haalde de minister al even de wijze les van koning Jozef aan.

Voor degenen die het Bijbelverhaal niet kennen:

Koning Jozef verzamelde tijdens zeven voorspoedige jaren voldoende eten om zeven magere jaren door te komen.

Naar vandaag vertaald: de staatsschuld moet voldoende afgelost worden om een nieuwe crisis aan te kunnen zonder dat er dan rigoureuze bezuinigingen doorgevoerd moeten worden.

Niemand weet hoe lang een volgende crisis op zich laat wachten.

Maar dat hij komt is zeker.

 

Net voor de vorige crisis bedroeg de overheidsschuld 45,3%.

In 2014 was dit explosief toegenomen tot 68%[1].

Gelukkig gaan we inmiddels snel de goede kant op.

Maar met een verwachte schuld van 52% eind dit jaar zou ik toch voor terughoudendheid willen pleiten.

De schuren zijn nog niet vol én de slechte jaren zijn nog niet aangebroken: twee redenen om nog niet met uitdelen te beginnen.

Is de minister dit met mij eens? 

 

Regeldruk

Bij het vorige kabinet hebben we gezien dat er een speciaal actieplan kwam om de regeldruk aan te pakken.

In de verantwoordingsstukken staat te lezen dat de doelstelling van 2,5 miljard zo goed als is behaald.

Complimenten voor het resultaat!

We zien dat het helpt om een doel te stellen en missen dit bij het huidige kabinet.

Is de minister bereid om regeldruk verder aan te pakken en met een nieuwe ambitie te komen?

 

Transparantie

Bij het verantwoordingsdebat staan drie vragen centraal:

Zijn de uitgaven zinnig, zuinig, zorgvuldig?

Vorig jaar heeft mijn voorganger Elbert Dijkgraaf aandacht gevraagd voor de slechte inzichtelijkheid van evaluaties en enkele suggesties ter verbetering gegeven.

Mooi om te zien hoe hier bijv. op het gebied van ontwikkelingshulp stappen zijn gezet met de website osresultaten.nl.

Ook bij OCW zien we een mooi resultaat met de website onderwijsincijfers.nl.

Ziet de minister mogelijkheden om voor andere ministeries op een soortgelijke manier als eerder genoemde sites inzicht te geven in baten, lasten en behaalde resultaten?

En is het mogelijk om daarbij ook een soort ‘leeswijzer’ te publiceren?

Immers is het niet de bedoeling om een cijferbrij over mensen uit te storten waar alsnog niets mee gedaan wordt.

 

Na twee veelbelovende projecten, nog een paar vragen over geld waarvan onvoldoende duidelijk is wat ermee gebeurt:

 

*Cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV sluiten niet op elkaar aan, waardoor het onmogelijk is om te achterhalen welke resultaten zijn behaald met het re-integratiebudget. Kan hier alsnog inzicht in worden geboden?

 

*Bij de politie is er de afgelopen jaren extra geïnvesteerd. Ook hier zou de verantwoording beter kunnen en moeten. De SGP-fractie is zeer benieuwd naar of met het extra geld wel het beoogde resultaat is behaald?

 

Andere collega’s hebben al meer voorbeelden genoemd waarop het nog beter kan. We hopen dat dit debat daar een steentje aan bij zal dragen.[1] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_17_40&plugin=1