HomeActueelDe SGP pleit voor ruime overgangsregeling referendumwet

De SGP pleit voor ruime overgangsregeling referendumwet

Publicatiedatum: 20 feb. 2018 | Tweede Kamer

De SGP is kritisch op de manier waarop de regering de referendumwet wil afschaffen. De partij vindt het staatsrechtelijk gezien niet chic om referenda onmogelijk te maken over wetten die nog worden aangenomen voordat de intrekkingswet van het referendum van kracht is.

"Volgens de bestaande regelgeving mogen burgers er vanuit gaan dat zij recht hebben om een referendum aan te vragen. Hoe lang hebben zij dat recht nog?", vraag SGP-Kamerlid Roelof Bisschop zich af. "De minister lijkt te zeggen dat de intrekkingswet nu al effectief is en dat nieuwe referenda nu al niet meer mogelijk zijn. Wat als er nu alsnog een initiatief wordt genomen om een referendum te houden. Op welke grond kan dat initiatief dan worden afgekapt?"

 "Dat dit volgens de Raad van State juridisch gezien effectief is, betekent nog niet dat de onderbouwing ook juridisch degelijk is", aldus het SGP-Kamerlid. Hij pleit voor een ruime overgangsregeling en dient daarom samen met de SP het onderstaande amendement in.

 

34 854 Intrekking van de Wet raadgevend referendum

Nr. SGP-01 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN ARISSEN

Ontvangen 20 februari 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel IV wordt na “wetten” ingevoegd “die door de Staten-Generaal zijn aangenomen”, wordt “stilzwijgende goedkeuringen van verdragen” vervangen door “goedkeuringen van verdragen die stilzwijgend zijn verleend”, vervalt “ten aanzien waarvan” en vervalt “de termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen ten behoeve van het definitieve verzoek tot het houden van een referendum, is verlopen”.

II

Artikel V vervalt.

III

In Artikel VI wordt “met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met het tijdstip van de bekrachtiging van het voorstel van deze wet” vervangen door “op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip”

Toelichting:

De visie op de wenselijkheid van raadgevende referenda verschilt. Wie echter kiest voor het afschaffen van referenda moet dit wel op een staatsrechtelijk zuivere wijze doen. De indiener van dit amendement stelt daarom voor om het overgangsrecht van dit intrekkingswetsvoorstel te laten gelden voor alle wetten die door de Eerste Kamer zijn aangenomen voorafgaand aan de dag van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel (alsmede voor goedkeuringen van verdragen die voor die dag stilzwijgend zijn verleend). Dit zorgt voor een duidelijk en voor ieder kenbaar moment voor de beoordeling van de vraag of nog een referendum mogelijk is, ongeacht het precieze moment van bekrachtiging van een door de Eerste Kamer aangenomen wetsvoorstel. Hiermee kan de vraag voor welke wetsvoorstellen nog wel of niet meer een raadgevend referendum mogelijk is zo min mogelijk een politieke keuze zijn.