HomeActueelPartijrede Kees van der Staaij "Geloofd zij de Heere"

Partijrede Kees van der Staaij "Geloofd zij de Heere"

Publicatiedatum: 21 apr. 2018 | Tweede Kamer

Lees hier de jaarlijkse partijrede van Kees van der Staaij. Uitgesproken tijdens de partijdag op 21 april 2018 in Nieuwegein.

“Geloofd zij de Heere, want Hij heeft Zijn goedertierenheid groot gemaakt aan ons.” Vanmorgen citeerde ik deze woorden van ds. Abma aan het begin van de partijrede van 1968.

Vele jaren eerder (in 1947) gaf ds. Zandt, deze zelfde woorden “De Heere zij geloofd” mee als de titel van zijn partijrede. In die rede gaf ds. Zandt kernachtig aan waar het de SGP om te doen is. “Zij heeft in haar vaandel geschreven: “Terug tot God en Zijn Woord. Haar devies luidt: Tot de Wet en tot de Getuigenis.” Tijden veranderen. Maar dit blijft staan. De vaste grondslag van ons politieke optreden ligt in het Woord van God.

Dat de SGP al zoveel jaren actief mag zijn, daarvoor komt de Heere de dank toe. De Heere zij geloofd, zo bezong David het in Psalm 124. Hij is het die Israël overeind hield. Ik citeer nogmaals dominee Zandt: “Hoort gij wel, geachte vergadering, welk een verheven lofzang hier op Jehova wordt aangeheven. Geen enkel woord van zelfverheerlijking klinkt ons daarin tegen. Neen, neen, alle lof, eer en heerlijkheid wordt daarin de Heere toegebracht.” Inderdaad, de Heere komt de dank toe dat we 100 jaar lang kleur mogen geven aan constructieve politiek met een open Bijbel. Vergeving is nodig voor onze zonden en gebreken, maar dank is geboden voor Gods daden en Zijn trouw.

Psalm 124 is een danklied tot de Heere omdat Hij Israël bewaard heeft. Vijanden bedreigden Israël aan alle kanten. Maar de Heere heeft wonderlijk verlossing gegeven. De Heere zij geloofd, jubelde daarom de dichter. Juist deze week is ook de 70e Onafhankelijkheidsdag van de staat Israël herdacht. De Heere zij geloofd! Het is een groot wonder dat het joodse volk opnieuw een thuis mocht vinden in het land van de Bijbel. Maar ook, dat het tot op de dag van vandaag mag bestaan. Ondanks alle brandhaarden en rumoer in het Midden-Oosten. Bij alle spanningen rond Syrië houden we ons hart vast. Het gebrul van Erdogan, de steun voor terrorisme uit Teheran, de wapenopbouw in Libanon: Israëls veiligheid blijft in het geding.

Ir. Van Dis was Kamerlid in de tijd van de oprichting van de moderne staat Israël en tijdens de oorlogen van 1956 en 1967. Ir. Van Dis zei: “Israël, zo klein in aantal, zo beperkt in mogelijkheden, zo in de minderheid, heeft stand gehouden tegen alle Arabische aanvallen en het land tot zo grote ontwikkeling gebracht.” Van Dis zei het kernachtig, en ik zeg het hem vandaag graag na: “de houding van Nederland moet pro-Israël blijven!” Ons beginselprogramma is er zelfs op aangevuld, en verwoordt nu de diepe verbondenheid met het volk Israël, waaruit de Heere Jezus Christus is voortgekomen. Hem, naar Wie onze politiek is genoemd.

De SGP zal het kabinet Rutte-3 dat afgelopen najaar is aangetreden, krachtig blijven aanspreken op een pro-Israëlkoers. We waren blij met de steun, ook van regeringspartijen voor onze motie om in de Verenigde Naties niet mee te doen aan de stortvloed van anti-Israëlresoluties. We moeten er echter hard aan trekken om voor elkaar te krijgen dat de motie ook echt wordt uitgevoerd.

We hebben niet onder stoelen of banken gestoken, dat wij er blij mee waren dat niet Groen Links, maar de ons meer verwante ChristenUnie aanschoof in de regeringsbanken en behalve VVD en D66 ook het CDA deel uitmaakt van het kabinet.

Tegelijkertijd betekent een coalitie van zo wezenlijk verschillende partijen natuurlijk wel dat er heel wat inhoudelijke spanning op staat. Mooie afspraken op papier is een eerste stap, maar de uitwerking in de praktijk is waar het echt om gaat. Bovendien zijn er op belangrijke onderwerpen, zoals het tegengaan van gedwongen openstelling van winkels op zondag, geen harde afspraken tussen de regeringspartijen. We laten het toch niet gebeuren dat winkeliers torenhoge boetes moeten betalen omdat zij weigeren hun zondagsrust op te offeren aan de mammon? Kabinet, maak vaart met regels die hierbij echt helpen en gewetensvrijheid verankeren.

Ons doorgeschoten drugsbeleid, de verregaande uitholling van de bescherming van het leven door een steeds verder opgerekte euthanasiepraktijk en het helpen bij zelfdoding door de weg te wijzen naar dodelijke poeders en pillen, de doorwerking van de gender-ideologie: het zijn allemaal onderwerpen waar tegendruk van CDA en ChristenUnie hard nodig is om te voorkomen dat het fanatiek-seculiere gedachtegoed van D66 en niet zelden ook de VVD zijn stempel op het kabinetsbeleid drukt.

Wij roepen het kabinet op om echt door te pakken in de verbetering van de financiële positie van gezinnen. Vooral de belastingdruk voor eenverdieners rijst de pan uit. Het is schrijnend onrecht dat zij zoveel meer belasting moeten betalen. We zijn dankbaar dat onze inspanningen om dit onderwerp hoger op de politieke agenda te krijgen, effect hebben gehad. Maar nu is de tijd dit ijzer ook echt te gaan smeden! De financiële positie van gezinnen en kleine bedrijven vraagt ook de aandacht gezien de hogere kosten voor onze energie voor de toekomst. De SGP steunt met overtuiging de inzet voor energiebesparing en de omslag naar een meer duurzame energievoorziening. De nuchtere werkelijkheid is dat het schoner en zuiniger moet. Dat is geen thema om links te laten liggen. De SGP is aanspreekbaar op het beter zorgdragen voor Gods schepping. Bovendien willen we niet afhankelijk zijn van grillige oliesjeiks en de Vladimir Poetins.

Als SGP hebben we het nieuwe kabinet voorzichtig positief begroet. Wij waarderen het dat het kabinet uitstraalt steeds op zoek te zijn naar bredere steun in de Kamer. Dat is gegeven de uiterst krappe meerderheid voor het kabinet in zowel Tweede en Eerste Kamer natuurlijk ook bittere noodzaak. Dat geeft ook een extra lading aan de Statenverkiezingen van maart volgend jaar. Het zijn de Statenleden immers, die daarna weer de Eerste Kamer kiezen. Laat daarom geen stem verloren gaan! Een actieve, frisse en concrete campagne is en blijft nodig om ook SGP-ers naar de stembus te krijgen. We mogen bijzonder dankbaar zijn voor de grote kiezerstrouw. Maar laten we wel beseffen dat elke stem ertoe doet. Ook bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zagen we dat er bijvoorbeeld in Veenendaal en Rhenen een paar stemmen meer een extra zetel zouden hebben opgeleverd. Laat toch geen stem verloren gaan! Dat is ook de boodschap richting de herindelingsverkiezingen die dit najaar in verschillende gemeenten worden gehouden.

We mogen dankbaar terugblikken op een goede uitslag voor de SGP bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Na de mooie uitslag van de vorige keer was er opnieuw stemmenwinst. De SGP is een stabiele factor gebleken. In Hoogeveen lukte het na verschillende eerdere vergeefse pogingen een SGP-zetel in de wacht te slepen, in Harderwijk keerde de SGP na lange tijd weer terug. Het laat zien dat we de hoop niet te snel moeten opgeven! Door samenwerking met de ChristenUnie kon voor het eerst een raadszetel behaald worden in Bronckhorst en in Leiderdorp. Wij wensen alle nieuwgekozen volksvertegenwoordigers van harte Gods zegen, en danken de raadsleden die afscheid namen voor hun grote inzet. Goed volksvertegenwoordiger zijn vergt niet alleen spreekvaardigheid, maar zeker ook luistervaardigheid, dicht bij de burger staan en oog en oor hebben voor de problemen en zorgen van alledag. Het is een goede zaak dat in veel plaatsen ook SGP-jongeren op de kieslijst zijn gekomen. Dat is stimulerend voor de SGP-jongeren. Naast de wijsheid van de grijsheid is het waardevol voor de toekomst dat we jeugdige energie en enthousiasme de ruimte geven in onze partij.

Op veel plaatsen lopen nog gesprekken over de vorming van een nieuw college. Wij wensen de onderhandelaars veel sterkte en wijsheid. De SGP heeft in het verleden en nog steeds laten zien bestuurlijke verantwoordelijkheid niet te schuwen. Wijsheid is nodig om met geven en nemen verstandige afspraken te maken met andere partijen, en er tegelijk voor te waken dat op principiële thema’s zoals de zondagsrust geen concessies worden gedaan die aan de geloofwaardigheid van ons politieke profiel schade doen.

Volgend jaar staan bij leven en welzijn ook de verkiezingen voor het Europees Parlement op de agenda. We begroeten van harte Bert Jan Ruissen, die het stokje overneemt van Bas Belder, die zich zoveel jaren als parlementariër heeft ingezet. De SGP pleit voor een grondige hervorming van de Europese Unie, die steeds meer macht naar zich toetrekt. Wat ons betreft moeten, zoals in onze intiatiefnota onderbouwd is, de lidstaten het roer weer meer in handen nemen. We keren ons met klem tegen ondoordachte besluiten die zonder goede redenen een hardwerkende beroepsgroep de das om dreigen te doen, zoals het dreigende verbod op de pulskorvisserij.

Een wisseling van de wacht was er onverwacht ook in de Tweede Kamer. Het valt ons zwaar dat Elbert Dijkgraaf om privé-omstandigheden voor zichzelf de afweging heeft gemaakt om zijn Kamerlidmaatschap te beëindigen. Hij kan hier vanwege een buitenlandse reis vandaag niet zijn, maar hij laat u allen hartelijk groeten en danken voor het meeleven. Laten we Elbert en zijn vrouw en hun kinderen gedenken in onze gebeden. We zijn Elbert bijzonder veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange enorme inzet en hartelijke betrokkenheid. Als SGP-fractie blijven we ons natuurlijk inzetten voor de speerpunten waar hij zich als geen ander sterk voor maakte, zoals voor landbouw en visserij, voor een betere fiscale behandeling van éénverdieners, voor een versterking van onze defensie.

Het stokje op Landbouw en Visserij wordt overgenomen door Roelof Bisschop; de andere portefeuilles die Elbert Dijkgraaf deed alsmede Infrastructuur en Waterstaat worden behartigd door het onlangs beëdigde Kamerlid Chris Stoffer. We zijn dankbaar dat hij onze gelederen is komen versterken en hebben er alle vertrouwen in dat hij snel zijn weg zal vinden in het Haagse. Ook hem en zijn gezin wensen wij van harte Gods hulp en nabijheid toe, waar David van getuigt in de 124e Psalm. Ds. Zandt eindigde de partijrede waar ik zojuist naar verwees met de slotwoorden van diezelfde Psalm: Onze hulp is in de naam des Heeren, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Inderdaad, juist omdat Hij de grote Schepper van hemel en aarde is, kan Hij ook helper zijn van kwetsbare mensen als wij zijn. Alleen om Christus wil is er uit genade ook voor onze politieke zonden en tekorten vergeving bij Hem te vinden. De Heere zij geloofd!