HomeActueelSGP en SP: meer geld voor minderjarige studenten

SGP en SP: meer geld voor minderjarige studenten

Publicatiedatum: 23 apr. 2018 | Tweede Kamer

Voorkomen moet worden dat kinderen die willen gaan studeren dat niet kunnen omdat zij of hun ouders er geen geld voor hebben. Dat stellen SGP en SP. Daarom heeft SGP-kamerlid Roelof Bisschop, samen met SP-kamerlid Frank Futselaar, een amendement ingediend bij het wetsvoorstel verlaging collegegeld.

Deze week wordt in de Tweede Kamer het wetsvoorstel behandeld om voor alle studenten het collegegeld te verlagen. SGP en SP grijpen dit moment aan om vooral minderjarige studenten uit de brand te helpen. Het water staat hen aan de lippen.

SGP-Kamerlid Bisschop: “Door de invoering van het leenstelsel zijn vooral minderjarige studenten diep in de rode cijfers gekomen. Hun ouders hebben namelijk geen recht meer op financiële ondersteuning via kindregelingen zoals de kinderbijslag. Nu de regering maar liefst 175 miljoen beschikbaar heeft voor studenten, moeten we eerste deze groep te hulp schieten en niet de kinderen van topinkomens.”

Het huidige systeem leidt ertoe dat leerlingen die vanuit de HAVO in het hoger onderwijs gaan studeren sterk benadeeld worden ten opzichte van  leerlingen die naar het MBO gaan. Ouders van minderjarige studenten kunnen door het wegvallen van de kindregelingen een financieel nadeel lijden van wel 5.000 euro. SGP en SP vinden dat financiële overwegingen nooit de studiekeuze mogen gaan domineren. In het amendement wordt geregeld dat ouders van minderjarige studenten in het hoger onderwijs alsnog recht krijgen op de kindregelingen.

 

Bijlage: Amendement Bisschop-Futselaar

Amendement van de leden Bisschop en Futselaar

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

IIa. Wijziging Algemene kinderbijslagwet

Artikel 7aa van de Algemene kinderbijslagwet komt te vervallen.

Toelichting
Door de invoering van het leenstelsel is de financiële positie van minderjarige studenten ernstig verslechterd. Het vervallen van de kindregelen wordt bij veel minderjarigen namelijk nauwelijks of helemaal niet meer gecompenseerd door het ontvangen van een beurs als gift. Door het wegvallen van de kindregelingen kan het nadeel oplopen tot 5.000 euro. Dat is slecht voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, juist voor minderjarigen. Er is ook sprake van ongerechtvaardigde ongelijke behandeling ten opzichte van leeftijdgenoten in het MBO: ouders van MBO’ers hebben namelijk wel recht op ondersteuning van de kindregelingen, terwijl de MBO’er bovendien zelf geen lesgeld verschuldigd is. Dit amendement verhelpt het probleem door de kindregelingen toe te passen op alle minderjarigen. Hiermee wordt onder meer voorkomen dat een havist ernstig nadeel ondervindt bij de keuze voor een passende vervolgopleiding in het HBO, terwijl een MBO-opleiding financieel gunstig is. Financiële overwegingen mogen hierbij geen rol spelen. Het amendement betreft een groep van ongeveer 22.500 studenten.

Bisschop
Futselaar