HomeActueelTrek asielvergunning in bij misdrijf

Trek asielvergunning in bij misdrijf

Publicatiedatum: 14 dec. 2017 | Tweede Kamer

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop tijdens het algemeen overleg over het vreemdelingen- en asielbeleid.

De SGP is blij met het voornemen om de asielprocedures te versnellen. Alle betrokkenen hebben baat bij een snelle afhandeling van asielzaken: de asielzoeker, de IND, het COA, DT&V en de Nederlandse burger. Duidelijkheid en snelheid staan wat de SGP betreft voorop.

Zodra helder is dat iemand in Nederland een verblijfstatus krijgt, moet zo snel mogelijk werk worden gemaakt van een goede integratie.

De staatssecretaris wil echter ook kansrijke asielzoekers laten inburgeren. Ik zou hem willen oproepen om daar zeer terughoudend mee te zijn. Er bestaat altijd een kans dat zij alsnog moeten vertrekken, met alle schrijnende gevolgen van dien. Want vertrek – na inburgering en hechting – dát gun je helemaal niemand.

Snelheid procedures
Daarom zegt de SGP: versnel die asielprocedures! Zoek uit of asielzoekers moeten vertrekken, of mogen inburgeren. Gezien de daling van de vluchtelingenstroom, moet dat toch kunnen, zo vraag ik de staatssecretaris?

Tijdens de begrotingsbehandeling noemde de staatssecretaris drie manieren om de procedures te versnellen. Deze drie maatregelen staan ook in het regeerakkoord. Ik loop ze één voor één langs:

Als eerste maatregel staat in het regeerakkoord dat de duur van de verblijfsvergunning wordt verkort van vijf naar drie jaar. Een goed voornemen. Maar, zo vraag ik de staatssecretaris, wat heeft de lengte van de duur van de verblijfsvergunning te maken met de snelheid van de afhandeling van asielaanvragen? Hoe gaat hij hiermee de procedures versnellen? En betekent dit dat er voortaan na drie jaar bij iedere asielzoeker serieus wordt gekeken of hij terug kan?

Ten tweede het plan om alleen nog rechtsbijstand te verlenen bij een voornemen tot afwijzing. Dat is winst. Toch vraagt de SGP zich af of dat nu zoden aan de dijk zet. Want, voorzitter, de langlopende zaken, zijn juist de afgewezen zaken. Wat gaat de staatssecretaris doen om de procedures bij afwijzingen te bespoedigen?

Dan ten derde het voornemen om het gehoor achterwege te laten bij een kansloze herhaalde asielaanvraag. De mogelijkheid om onbeperkt herhaalde procedures te starten, blijft dus gewoon bestaan. Wil de staatssecretaris hier maatregelen tegen nemen? Wat gaat hij doen om het aantal hernieuwde procedures aan banden te leggen?

Wat wel zoden aan de dijk zou zetten, is het voorstel van mevrouw Keijzer om hoger beroep uit te sluiten bij Dublinzaken en bij asielzoekers uit veilige landen. De vorige staatssecretaris wilde deze stap niet zetten. Hoe staat de huidige staatssecretaris tegenover dit voorstel?

Landgebondenbeleid
Tijdens mijn bijdrage aan de begrotingsbehandeling noemde ik het al. De versoepeling van het asielbeleid voor afvallige moslims uit Pakistan. Vaak gaat het om moslims die christen zijn geworden. De SGP is blij met dat besluit. Voor Iran en Afghanistan geldt dezelfde regeling.

Maar hoe is dat in Sudan?, zo vraag ik de staatssecretaris. Is hij bereid om ook afvallige moslims uit Sudan aan te merken als een risicogroep? Uit het ambtsbericht blijkt immers dat in Sudan de doodstraf kan worden opgelegd voor afvalligheid van de islam.

Uitzetten bij misdrijf
Tot slot nog dit. De SGP maakt zich zorgen over asielzoekers die de fout in gaan. Vorige week sloeg een asielzoeker uit Syrië de ruiten in van een Joods restaurant in Amsterdam. Een paar dagen daarna is hij weer vrijgelaten, de rechtszaak volgt nog. Ik vind dat het plegen van een misdrijf, gevolgen moet hebben voor de verblijfsstatus. Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. Deelt de staatssecretaris dit standpunt?

En nu we toch praten over vertrek. Afgewezen asielzoekers hebben nu nog het recht op vrijwillig vertrek. We weten dus niet of ze ook echt vertrekken of in de illegaliteit belanden. Vorig jaar heeft de Kamer een motie aangenomen van collega Buma en mijzelf om hier een einde aan te maken. Gaat de staatssecretaris hier in Europees verband werk van maken?