HomeActueelVeiligheid

Veiligheid

Publicatiedatum: 11 feb. 2015 | Tweede Kamer

Voorzitter, Terrorisme en jihadisme houden iedereen bezig. We zien de dreiging die hiervan uitgaat. De recente gebeurtenissen in Parijs en Verviers en de strijd in het Midden-Oosten laten zien dat die dreiging ook heel reëel is.

Nu er forse problemen optreden, zoals bijvoorbeeld na de aanslag in Parijs op Charlie Hebdo, en op de Joodse supermarkt, bloeit de liefde voor veiligheid en defensie weer op.

Dat is natuurlijk zeer terecht, maar ook een beetje goedkoop. Het komt er juist ook op aan om in rustiger tijden niet te verslappen! Daar gaat het nogal eens mis. Wanneer het voor het oog beter gaat, is de liefde voor veiligheid vaak gauw weer over. Dat blijkt ook uit de verkiezingsprogramma’s voor de lopende periode 2013-1017. Vrijwel alle partijen hebben bezuinigd op veiligheid en defensie in plaats van erin geïnvesteerd.
De SGP wil geen incidentenpolitiek. Daarom hebben we er in 2012 bewust voor gekozen wél te investeren in veiligheid. Beveiliging van de samenleving is zo belangrijk, dat we daar niet op moeten bezuinigen, ook al was de dreiging toen minder groot.

Investeren in veiligheid is noodzakelijk, maar moet ook structureel gebeuren. Het is funest voor politie, openbaar ministerie, AIVD en defensie als er sprake is van jojobeleid en stiefmoederlijke behandeling. Lukraak bezuinigen leidt tot vernietiging van kennis, kwaliteit en materialen. Een plotselinge investering is mooi, maar biedt weinig houvast als het geen structureel vervolg krijgt.

Het kabinet analyseert nu in hoeverre met het huidige dreigingsniveau de inzet van diensten en andere ketenpartners voldoende is. Dat is een goede zaak – het had al veel eerder moeten gebeuren. Graag ziet de SGP hier snel resultaat van. Wanneer krijgt de Kamer die resultaten en het bijbehorende kabinetsstandpunt? Hoe wordt ook voor de toekomst gewaarborgd dat er voldoende wordt geïnvesteerd in veiligheid?

Op dit moment kunnen de veiligheidsdiensten doen wat ze moeten doen in het aanpakken van de terroristische dreiging, zo heet het geruststellend. Toch houd ik de vraag of met meer capaciteit niet meer kan worden ingezet op het in de gaten houden van uitreizigers en terugkeerders. Graag een reactie daarop.
Inmiddels is heel wat van de bezuinigingen teruggedraaid, maar blijft er nog niet steeds een bezuinigingsbedrag staan? Is het kabinet bereid die ook ongedaan te maken?

Over de inzet van de veiligheidsdiensten, de concrete aandachtsgebieden en prioriteiten, binnen het bestaande budget kan in het openbaar heel wat worden gezegd. Dat zien we terug in de jaarplannen, in het jaarsverslag van de AIVD. Waarom komt het jaarplan van de AIVD soms pas in maart van het lopende jaar naar de Kamer? Ook nu hebben we dat jaarplan nog niet ontvangen. Hoe komt dat? Wanneer kunnen we dat krijgen?

De beveiliging door agenten van bijvoorbeeld de Tweede Kamer en van synagoges betekent een forse aanslag op het gewone politiewerk. De SGP is blij dat hier nu de marechaussee voor is ingeschakeld. Dat is juist één van de wezenlijke taken van deze organisatie. Het is belangrijk dat er nu geen sprake meer is van beveiliging van objecten die ten koste gaat van de gewone politiecapaciteit, de agenten in de wijk. Tegelijkertijd roept dat wel de vraag op: wat betekent deze inzet voor de bestaande taken en bevoegdheden van de marechaussee? Wat deden zij vorige week, wat ze deze week niet meer kunnen doen?

Van diverse kanten horen we dat de beveiliging van militaire gebouwen veel beter kan. Ook politiebureaus lijken vrij makkelijk benaderbaar. De SGP roept de regering ertoe op om goed te kijken hoe het gesteld is met de beveiliging van bijvoorbeeld kazernes en politiebureaus en andere strategische locaties. Zijn deze organisaties voorbereid op effectief optreden tegen aanslagen zoals beraamd in Verviers? Worden alle personen die zich daar melden op de een of andere manier gescreend? Hebben ze hiervoor de nodige mankracht en materiaal beschikbaar?

Graag zien we dat de regering ook haast maakt met de aanscherping van wetgeving over onder meer het afnemen van de nationaliteit, een op te leggen periodieke meldingsplicht en het bieden van een juridische grondslag om uitreizigers naar jihadgebieden aan te pakken en daarmee ook terugkeerders vast te kunnen zetten. Wanneer zien we de resultaten?