ECPM

 

ECPM

ECPM

Een christelijk-sociale bijdrage aan Europa

Wij zijn de leden van de Europese Christelijke Politieke Beweging (ECPM). Deze beweging omvat christendemocratische en christelijk-sociale partijen, NGO's en denktanks in Europa. We zijn verenigd met het doel een christelijk perspectief op democratie te bevorderen. Op ons continent en in onze afzonderlijke landen worden we geconfronteerd met groeiende problemen. Noch de individualistische conservatief-liberale benadering noch de technocratische sociaal-democratische benadering zijn in staat een adequaat antwoord hierop te geven of goede oplossingen aan te dragen.

Mensen wantrouwen politieke instituten en hun werk. Er zijn toenemende spanningen tussen verschillende religieuze en etnische groepen in Europa. Europese staten ondersteunen elkaar minder terwijl we solidariteit nodig hebben om onze sociale en milieuproblemen het hoofd te bieden.

Wij willen het christendemocratische perspectief op deze 21e-eeuwse vraagstukken bevorderen. Zij beïnvloeden mensen persoonlijk in hun relaties binnen de gemeenschap. Ze beïnvloeden ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze maatschappij. We zijn ervan overtuigd dat het christelijk-sociale denken politieke oplossingen kan voortbrengen. Deze kunnen bijdragen aan het welzijn van de bevolking van Europa. De christendemocratie droeg hieraan bij sinds haar begin in de 19e eeuw met politici als Groen van Prinsterer. Christendemocraten als Robert Schuman en Alcide de Gasperi legden in de 20e eeuw de grondslagen van de Europese Unie. We zijn ervan overtuigd dat de christendemocratie ook in de 21e eeuw een belangrijke rol moet spelen.

Als leden van de ECPM geloven we dat Jezus Christus ons roept Hem na te volgen op elk gebied van ons leven. Dit omvat ook het politieke terrein. De bijbel is niet een politiek programma en is ook niet als zodanig bedoeld. Bijbelse richtlijnen voorzien ons echter van de fundamentele beginselen voor rechtvaardig bestuur. Wij roepen politieke autoriteiten op, inclusief die op Europees niveau, om in deze geest te werken en de bevolking van Europa te dienen. Ze moeten gerechtigheid en vrijheid najagen. We erkennen dat we het Koninkrijk van God niet kunnen gelijkstellen met een bepaalde politieke zaak. Dit Koninkrijk van God vraagt echter wel van ons te streven naar rechtvaardig bestuur en een goed ingerichte samenleving te bevorderen.

We verwerpen de gedachte dat religie slechts een privé-zaak voor individuele mensen is. Het christelijke geloof is fundamenteel geweest voor de Europese samenleving. Het is van onvervangbaar belang geweest voor en heeft invloed uitgeoefend op het vormingsproces van het karakter van ons continent. Dit betekent dat we de verantwoordelijkheid dragen om de sociale en politieke orde zowel uit te dagen als te ondersteunen. We zullen dit doen in overeenstemming met de wijze waarop we christelijk-sociale principes verstaan.

De christelijke visie op de mens

Het christendemocratische gedachtegoed is vanouds georiënteerd op christelijke overtuigingen over de mens, de maatschappij en het politieke gezag. Deze principes omvatten onder andere de gedachte dat de fundamentele waarde van ieder mens afhangt van zijn schepping als beeld van God. Echte menselijke vervulling vatten we op als verantwoordelijke vrijheid. We leven in relatie tot anderen en tot de schepping. We vinden levensvervulling in de ontwikkeling van onze relaties in de samenleving. Deze relationele visie op het menszijn is een sleutelbeginsel voor de christendemocratische en de christelijk-sociale politiek van de ECPM.

De christelijk-sociale visie op de maatschappij en de overheid

Een gezonde maatschappij heeft een moraal die voortkomt uit wederzijds respect. Het najagen van individuele genoegens zou niet in botsing moeten komen met onze gezamenlijke plicht om andere leden van de maatschappij te beschermen. Anderzijds zouden de eisen van de staat, of welk ander collectief orgaan ook, de rechtmatige aanspraken van het individu niet mogen schaden. Dit houdt in dat een samenleving die tot bloei wil komen een sfeer moet scheppen en onderhouden die de vrijheid en onschendbaarheid van sociale en culturele instituties eerbiedigt. De samenleving zal goede relaties tussen die instituties en mensen moeten aanmoedigen en koesteren. Essentiële sociale en culturele instituties omvatten het gezin, scholen, religieuze organisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties. Mensen bouwen een samenleving op door hun wederzijdse relaties te ontwikkelen en betrokken te raken met gemeenschappen en hun gezamenlijke vraagstukken.

De fundamentele rol van politiek gezag is het waarborgen van rechtvaardigheid in het publieke leven. De staat moet voorwaarden scheppen voor het gemeenschappelijk belang en voor sociale verbondenheid. Het uitoefenen van macht door de staat moet altijd onpartijdig en beperkt zijn. De staat moet rechtvaardige relaties bevorderen tussen individuen, verenigingen, gemeenschappen en andere groepen. De staat moet bovendien hun eigen onafhankelijkheid en onderlinge verantwoordelijkheid respecteren.

Politieke gezagsdragers zijn verantwoordelijk voor het aanmoedigen van rechtvaardigheid en het corrigeren van onrechtvaardigheid. Van overheden wordt niet verlangd dat zij elk sociaal probleem proberen te verhelpen. Een overheid moet geen taken op zich nemen die de verantwoordelijkheid zijn van het gezin, de kerk of andere instituties. Zij zouden in staat moeten zijn hun eigen zaken te regelen. We zijn van mening dat kerken en andere religieuze organisaties een essentiële bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Democratische betrokkenheid verbreedt de horizon van mensen, versterkt hun burgerschap en vergroot hun invloed op overheden. Een goed functionerende democratie vereist vrijheid van meningsuiting door middel van verkiezingen die de wil van het volk weerspiegelen, politieke partijen, vrij en openbaar debat en constructieve oppositie. Dit is essentieel, tezamen met respect voor het politieke ambt en een open en transparante overheid.

De verantwoordelijkheden voor publieke zaken zouden zo dicht mogelijk bij de burgers moeten liggen, uitgaande van het subsidiariteitsbeginsel. Wij staan daarom ook voor deze machtsbalans tussen de diverse staten en de Europese Unie. We moeten de identiteit en soevereiniteit van de afzonderlijke staten beschermen en respecteren. De Europese Unie heeft behoefte aan solidariteit tussen staten en volken. Om deze solidariteit te waarborgen is subsidiariteit noodzakelijk voor de Europese Unie. De ECPM erkent de verscheidenheid aan volken in Europa.

Geen partij of groepering mag aanspraak laten gelden op speciale wettelijke voorrechten. Het christendemocratische denken keurt het secularisme als publieke ideologie daarom ten zeerste af. Wij zijn beducht voor dergelijk fundamentalistisch secularisme in welke bestuurlijke rol ook. Ook streven wij niet naar een bestuurlijke rol voor enige afzonderlijke kerkelijke denominatie. We erkennen echter de rol die het christelijke geloof gespeeld heeft in het scheppen van de vrijheden die we op dit continent genieten. We benadrukken dat de staat de rechten van religieuze en culturele minderheden moet erkennen en hen onpartijdig moet behandelen in de openbare politiek. We juichen de diversiteit van geloofsgemeenschappen toe die Europa kent. Individuen, gemeenschappen en organisaties moeten de volle vrijheid hebben om hun geloof te belijden en hun mening te uiten. Binnen Europa en ook in de Europese buitenlandse politiek moet dit een prioriteit zijn.

Een christendemocratische kijk op bestuur zal altijd een mondiaal perspectief hebben. De hele aarde is door God geschapen en God maakte alle mensen naar zijn beeld. Dit betekent voor de christendemocratie dat deze naar een buitenlandse en defensiepolitiek streeft die in deze geest te werk gaat. Deze politiek bevordert zowel eerlijke handel als vrede als ook bescherming van het milieu.

Democratische verantwoordelijkheid vereist dat de economie niet gecontroleerd wordt door de staat, het bedrijfsleven of de financiële wereld. De staat zou moeten bevorderen dat alle partijen bijdragen en zich bewust zijn van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. Economische activiteit moet mensen dienen in plaats van hen te overheersen. De gevolgen van de nationale en internationale markt op persoonlijk, sociaal en ecologisch gebied moeten volledig erkend worden en mogen niet voornamelijk afhankelijk zijn van individuele berekening die geen rekening houdt met deze gevolgen. De staat moet proberen ongelijkwaardige en oneerlijke patronen van handel en distributie te doorbreken. Christendemocraten benadrukken de verantwoordelijkheid die de staat heeft voor rechtvaardigheid, juiste structuren en sociale verbondenheid, in plaats van enkel aandacht voor economische groei.

Kernthema's in christelijk-sociaal beleid

Als christendemocraten verbeelden we ons niet dat we simpele oplossingen voor de problemen van Europa bezitten. We hebben echter de stellige overtuiging dat het christelijke geloof een belangrijke bijdrage kan leveren aan het welzijn van onze samenleving. Daarom houden we ons aan de volgende zeven richtlijnen die een aantal kernthema's van de christelijk-sociale politiek belichten.

 • Rechtvaardigheid
  Sociale rechtvaardigheid is een fundamentele bijbelse richtlijn en maakt daarom de kern uit van christelijk-sociaal beleid. Alle mannen en vrouwen verdienen evenveel respect en een gelijke behandeling. Mannen en vrouwen dragen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de samenleving in het algemeen.
  Sociale rechtvaardigheid vereist dat iedereen evenveel achting toekomt. Dit impliceert een bijzondere zorg voor de behoeften van armen, vluchtelingen, mensen die lijden en machtelozen. Sociale rechtvaardigheid vraagt van ons dat we uitbuiting en armoede bestrijden en ook dat passende voorzieningen en mogelijkheden beschikbaar zijn. Op deze manier komen we tegemoet aan de fundamentele behoeften van iedere mens en is iedereen in staat deel uit te maken van het gemeenschapsleven.
  We zijn ervan overtuigd dat overheden een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor hen die zichzelf niet kunnen onderhouden, in onze eigen landen en in het buitenland. Het bestrijden en wegnemen van sociaal onrecht houdt niet alleen in dat de overheid zorg draagt voor rechtvaardige structuren, maar ook dat er aandacht is voor de noodzaak van gezonde gezinnen, goed onderwijs en gezondheidszorg om armoede te voorkomen.

 • Eerbied voor het leven
  God schiep de mensen naar zijn beeld. Het recht op leven is het meest fundamentele mensenrecht. Het is de kern van ieder mensenleven. We benadrukken in het bijzonder de fundamentele waardigheid van hen die ongeboren zijn, verstandelijk of lichamelijk gehandicapten, ouderen en van hen die niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen. Dit respect voor ieder mens verlangt ook van ons dat we een fatsoenlijke kwaliteit van leven voor iedereen in stand houden. Het vereist dat onze samenleving tegemoet komt aan de levensbehoeften van al diegenen die, om welke reden dan ook, daar niet zelf toe in staat zijn. Dit beleid houdt onder andere de volgende dingen in: het bevorderen van zorg voor zwangere vrouwen, het ondersteunen van hospices en het verbieden van euthanasie. Het is onze overtuiging dat het klonen van mensen en dieren in strijd is met de eerbied voor het leven.

 • Ruim baan voor het gezin
  Een gezond gezinsleven zorgt voor het welzijn van mensen als relationele wezens. Daarom benadrukken we dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. Het is de plaats waar kinderen verantwoordelijkheid, waarden en een juiste levenshouding kunnen leren om als verantwoordelijke burgers te leven. We zouden gezinnen alle ruimte moeten geven die ze nodig hebben om deze verantwoordelijkheden te vervullen.

 • Verzoening
  Verzoening is een opdracht voor mensen persoonlijk, voor sociale en economische groepen en politieke beleidsmakers. Ons werk moet gericht zijn op verzoening en herstel op plaatselijk, nationaal en internationaal niveau, hoewel we erkennen dat we deze doelen in deze wereld nooit ten volle zullen bereiken.
  Nederigheid, berouw, geduld en vergeving zijn zowel politieke als persoonlijke waarden. Ze zijn essentieel in het proces waarin conflict door gezamenlijk begrip wordt vervangen. Deze principes verlangen van ons dat we afstand doen van alle bewapening die onverenigbaar is met het najagen van rechtvaardige vrede.

 • Actief mededogen
  God roept mensen op tot actief liefdebetoon aan anderen, zodat dit in de plaats komt van onverschilligheid tegenover de nood van anderen die voortkomt uit passiviteit, egoïsme of onwetendheid. Zulke medelijdende liefde leidt niet alleen tot rechtvaardigheid, maar ook tot een hartelijke en milde houding. We dragen allemaal de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor dit liefdebetoon aan elkaar. Overheden zouden moeten streven naar het motiveren van individuen, gezinnen, liefdadigheidsinstellingen en andere organisaties tot actief mededogen. De staat zou de gemeenschap moeten aansporen tot en ondersteunen in het tegemoetkomen aan de basisbehoeften van de armen, voordat de staat aan de voorkeuren van de rijken voldoet.

 • Verstandig rentmeesterschap
  Mensen en de schepping zijn met elkaar verbonden. Alle economische activiteit brengt verantwoordelijkheid met zich mee voor God en voor de wereld die Hij ons heeft toevertrouwd. We benadrukken dat zorg voor Gods schepping een belangrijk onderdeel is van christelijk-sociaal beleid.

  Schepping en milieu
  Lokale, nationale en internationale overheden moeten voorkomen dat natuurlijke bronnen uitgeput raken. We moeten allemaal goede rentmeesters van de geschapen wereld zijn. Dit betekent dat we prioriteit moeten geven aan een uitgebalanceerde en duurzame economie en bescherming van het milieu. Klimaatverandering is zonder twijfel een van de grootste internationale uitdagingen waar we vandaag voor staan. We moeten het gebruik van niet-duurzame bronnen verminderen. We moeten de uitstoot van CO2 verminderen en milieuvriendelijke energiebronnen gaan gebruiken.
  We moeten de vernietiging van ecosystemen in oceanen en bossen een halt toeroepen. We moeten de ecosystemen de ruimte geven zich te herstellen. We moeten voorrang geven aan reële en praktische maatregelen die het milieu beschermen. We moeten een robuust beleid ontwikkelen dat gericht is op klimaat- en natuurbescherming.

  Economie
  God geeft ons economische middelen om in de noden van mensen te voorzien. Hij doet dit zodat we voor elkaar kunnen zorgen, met elkaar kunnen samenwerken en rechtvaardigheid betrachten. Deze middelen zouden creatief gebruikt moeten worden en met verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen (inclusief toekomstige generaties) en het milieu. De markt is niet een op zichzelf staande wetmatigheid, maar mensen vormen de markt door middel van hun besluiten. Dit betekent dat we de markt zo moeten structureren dat degenen die economische transacties leiden eerlijk en te goeder trouw handelen. De behoeften van de samenleving moeten voorop staan.
  Concentraties van rijkdom en macht hollen het verantwoordelijkheidsgevoel uit en kunnen de markt bederven. Wij streven naar een economie waarin banken, bedrijven, vakbonden, beroepsgroepen en overheden samenwerken in groter wederzijds begrip en met transparantie. Economische ontwikkeling is slechts een middel en mag niet heersen over sociale gerechtigheid en bescherming van het milieu.
  De belangrijkste taak van de overheid met betrekking tot de economie is het toezien op de totstandkoming van rechtvaardige structuren op alle economische terreinen. Deze rechtvaardigheid houdt ook het handhaven van een solide munt in, tegen inflatie of deflatie. Economische rechtvaardigheid zorgt voor welvaart. Christendemocratische partijen ontmoedigen gokken en voortdurende afhankelijkheid van sociale voorzieningen, om zo iedereen aan te moedigen en uit te rusten tot het volledig participeren in de economie. We moeten onze gemeenschappelijke en individuele middelen inzetten op een manier die recht doet aan de geschapen orde van de wereld.

 • De verdeling van macht
  Soms is accumulatie van macht noodzakelijk. Dit kan nodig zijn voor een bevredigende uitvoering van bepaalde taken. Te veel macht kan ook patronen van controle en dominantie in de hand werken. Daarom is het verkeerd om grotere organisaties en overheden toe te wijzen wat adequaat gedaan kan worden door kleinere en plaatselijke organisaties en overheden. We moeten hen die over een concentratie van macht beschikken ter verantwoording roepen. Concentraties van macht kunnen zich bevinden bij individuele rijken, professionele belangengroepen, vakbonden, multinationals, nationale overheden of leiders van politieke blokken. Zij hebben een belangrijke mogelijkheid om verantwoordelijk of onverantwoordelijk te werk te gaan, voor of tegen het gemeenschappelijk belang. Zij moeten verantwoordelijk gehouden worden voor het uitoefenen van hun macht.
  Mensen in Europa en daarbuiten moeten in staat gesteld worden om armoede te overwinnen. Armoede komt vaak voort uit omstandigheden die buiten de macht van het individu liggen. Mensen moeten in staat zijn om te participeren in het besluitvormingsproces. Mensen moeten onderwijs krijgen. Ze hebben het nodig goed te kunnen lezen, schrijven en rekenen en hebben publieke voorzieningen nodig. Mensen hebben deze hulpmiddelen nodig om hun zelfrespect terug te krijgen en hun hoop op kansen. Overheden kunnen individuen en gemeenschappen in dit proces ondersteunen. Het voorkómen van corruptie en discriminatie is belangrijk in deze strijd voor het welzijn van allen.

* Wij als christendemocraten zullen onze christelijk-sociale waarden bevorderen. We zullen dit doen op ons eigen continent en daarbuiten. We zullen proberen christendemocratisch beleid uit te voeren in onze lokale, nationale en Europese politieke instituties.

We beseffen dat er vragen en uitdagingen voor ons liggen. We kijken vooruit in vertrouwen en met hoop. Ons christelijk geloof geeft ons een perspectief dat negativisme en pessimisme trotseert. Dit betekent dat we in staat zijn om in Europa en daarbuiten ons werk te doen en Gods liefde te delen en zo te werken aan een betere toekomst.

Ga naar de website van de ECPM