HomeStandpuntenVerkiezingenVerkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2017-2021

Download hier het verkiezingprogramma

Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal en picto's

Ingesproken verkiezingsprogramma

Stem voor het leven

Stem voor het leven!
Dat is het appèl dat de SGP op de kiezers doet.
Stem voor het leven.

Op drie ‘fronten’ is er strijd te voeren voor het leven.

De SGP maakt zich sterk voor de bescherming van kwetsbaar leven. Leven dat broos is, breekbaar, niet voor vol wordt aangezien. Leven dat lijdt. En dus beschermd moet worden.

Ook gaat de SGP ervoor om Nederlanders veilig te kunnen laten leven in een onzekere tijd vol gevaren die ons dagelijks bedreigen.

Het derde front is hoe we samen leven. Als mensen altijd maar druk zijn of alleen maar aandacht voor zichzelf hebben, is er geen tijd en aandacht meer voor elkaar, het echte samen leven.

‘Denkers van naam’ hebben diep nagedacht over wat ‘het goede leven’ is. Hoe verschillend de antwoorden ook zijn, allen stuiten pijnlijk op de gebrokenheid, in mensenlevens, en in het samenleven van mensen met elkaar. De ellende die daarvan het gevolg is, ervaren we dagelijks aan den lijve.

Die gebrokenheid is veroorzaakt door ‘de mens’, die zich afkeerde van God en Zijn geboden. Die breuk is zicht- en voelbaar in de zonde. Die breuk kan alleen geheeld worden door het geloof in Christus, waardoor verzoening met God en met de medemensen tot stand wordt gebracht.

De kern van het goede leven is dan ook een bestaan tot eer van de Schepper en met een open oog en hart voor de andere schepselen. Hoe je dat doet, is te vinden in de Bijbel, het Woord van God Zelf. Daarin zie je welke weg Hij wijst en daaruit leer je hoe mensen die ons voorgingen dat, met vallen en opstaan, hebben gedaan.

Die opdracht om recht te doen raakt ieder mens. Ieder op zijn of haar eigen plek, maar ook waar mensen samen werken met anderen, of dat nu is in een gemeente, land of in de wereld, in een school, club, kerk, kantoor, thuis of op straat.

Beschermwaardig leven

Het leven begint al voor de geboorte. Ieder mens is anders dan alle andere mensen die er ooit waren en die er nog zullen zijn. Wie dát op zich in laat werken, wetend dat God hem of haar geschapen heeft, beseft dat je niet gaat knutselen aan dat leven, laat staan dat je het doodt als het niet (meer) aan onze wensen voldoet. Die beseft tevens dat als dat leven na verloop van tijd fragiel en zwak wordt, alles in het werk wordt gesteld om te helen en pijn te verlichten. Soms kan dat heel eenvoudig, door ‘er te zijn’, door mee te leven. Denk aan die vele wanhopige jongeren en ouderen die het leven niet meer zien zitten...

We mogen ons in Nederland gelukkig prijzen met een zorgstelsel dat als een van de beste in de wereld bekend staat. Nu de vraag naar zorg én de medische mogelijkheden sterk toenemen, is de vraag: hoe betalen en organiseren we het? Voorop moet staan dat adequate zorg gewaarborgd is. Dat is verantwoordelijk en belangrijk werk. Meer waardering voor hen die, al dan niet betaald, dag en nacht klaarstaan voor anderen is dan ook op z’n plaats!

Voor veel mensen staat of valt het levensgeluk met het hebben van een goede relatie, een man of vrouw met wie je lief en leed, werk en zorg kunt delen. Evenzo bloeien kinderen op als ze in een veilige omgeving groot worden, met liefdevolle ouders en andere familieleden. Hier gaat er veel mis omdat er zo ontzettend veel verleidingen op gezinnen afkomen.

Dat heeft veel ellende tot gevolg. Maar de overheid-van-tegenwoordig houdt zich angstvallig doof als we een beroep doen op het investeren in relaties. Alsof trouw een vies woord is! Ook geeft ze niet thuis als gevraagd wordt om de oneerlijk verdeelde belastingdruk op huishoudens te corrigeren. Dat motiveert de SGP alleen maar om te blijven hameren op een eerlijke behandeling van eenverdienersgezinnen en de waarde van trouw. Als wij dat niet doen, wie dan nog wel?

Veilig leven

Kerntaak van een overheid is om ‘haar’ burgers te beschermen. Dat is een harde noodzaak in een onveilige wereld waarin mensen en groepen van mensen elkaar gedurig naar het leven staan of anderszins schade berokkenen. Zonder een wetgever en bestuurders die duidelijke regels stellen en ervoor zorgen dat de orde gehandhaafd kan worden, zou een gerust leven onmogelijk zijn. Chaos en anarchie zouden heersen, in plaats van het recht. De overheid is er niet voor niets.

Het zorgen voor een veilig leven ligt binnenslands vooral op het bordje van politie en justitie. Bij hen rust de zwaardmacht. Lange tijd was gezag, ‘law and order’, een besmet begrip. Gezag deugde niet. De gevolgen zijn inmiddels zichtbaar geworden in het onveiligheidsgevoel van veel burgers. Mede ingegeven door de vele aanslagen, is er gelukkig meer geld beschikbaar voor opsporing en berechting van terroristen en andere misdadigers. Maar daar zal nog geld bij moeten.

Een fenomeen waar we de afgelopen jaren mee geconfronteerd werden is de massale immigratie van mensen die met name vanuit hun islamitische geloof en cultuur, vreemd, zo niet vijandig staan tegenover de Nederlandse rechtsstaat. Dat botst, vooral als dat zich uit in gedragingen die haaks staan op onze cultuur en wetten, zoals geweld, oproepen daartoe en antisemitisme. Spanningen in andere landen zijn ook in Nederland pijnlijk voelbaar. Dat legt weer extra druk op de toch al niet al te grote slagkracht van onze politie. Om die reden is ook voor de politie meer geld en mankracht nodig.

Zorgen voor een veilig Nederland is óók een taak van de krijgsmacht. De wereld wordt in rap tempo onveiliger, zie het kruitvat Midden-Oosten. Maar ook Rusland en Amerika staan weer tegenover elkaar, ook in Europa. Na jaren van afbraak van onze defensie is, vooral door de aanhoudende druk van de SGP, een begin gemaakt met het herstellen van schade. Een begin, niet meer. Er zal nog veel meer moeten worden gedaan. Aan de SGP zal het niet liggen.

Een slagvaardige defensie gaat, als het goed is, hand in hand met een buitenlandse politiek die het beschermen van mensenlevens centraal stelt. De grootste groep vervolgden zijn christenen, reden waarom de SGP juist ook voor hen op de bres staat en via allerlei mogelijke kanalen en middelen probeert iets voor hen te betekenen.

Helaas steekt in heel de wereld, ook in Europa, het kwaad van het antisemitisme de kop weer op. En wie denkt dat Joden in Israël een veilig onderkomen kunnen vinden, komt bedrogen uit. De inwoners van Israël hebben ook in eigen land geen veilig leven. Ze worden omringd door gewelddadige buren. De SGP staat zij aan zij met het Joodse volk en zal dat blijven doen.

Samen leven

Al 100 jaar heeft Nederland een onderwijsstelsel waarmee we wereldwijd goed scoren. Niet onbelangrijk, want het samen leven begint thuis en op school. De vrijheid om onderwijs te geven die mooi aansluit bij de wensen van de ouders en onze nationale (christelijke) traditie, is een groot goed. Het zou kortzichtig zijn die verworvenheid overboord te zetten omdat vijandige groepen die vrijheid misbruiken voor het zaaien van haat. De remedie moet zijn om de kwaadwillenden eruit te pikken.

Zonder ondernemende mensen die risico’s durven nemen en de handen uit de mouwen steken, kan een samenleving niet floreren. Om die reden spant de SGP zich in voor mensen die door hard te werken in hun eigen bedrijf of onderneming, geld in het laatje brengen. Te veel regels en bemoeienis en een hoge belastingdruk werken daarbij niet, net zomin als zwalkende politici die vandaag dít en morgen weer dát dicteren.

Degenen die daar het hardst tegenaan lopen zijn de boeren, tuinders en vissers. Zij zorgen voor de allereerste levensbehoeften, ze moeten zich aan zó veel en vaak wisselende eisen houden, dat er feitelijk geen eerlijke boterham meer mee te verdienen is. De SGP wil daarom minder, en andere (Brusselse) regels en een minister vóór landbouw en visserij die gaat knokken voor de land- en tuinbouwers en de vissers. Op de SGP kunnen ze rekenen.

Over Brussel gesproken: het idee dat de EU automatisch groeit en machtiger moet worden is, zeker na de Brexit, gelukkig op z’n retour. Het motiveert de SGP nóg meer in te zetten op een ‘hervormd’ Europa, dat wil zeggen: anders en minder. Bij samenleven hoort samenwerken. Maar doe dat op basis van afspraken tussen lidstaten. Dat sluit beter aan bij de verschillen die er zijn en het is stukken democratischer.

En ja, mensen moeten ook tot rust kunnen komen. Het is een zegen om een dag per week niet te moeten werken, tot rust te kunnen komen en in de kerk en thuis stil te staan bij het Woord van God. Tegen die achtergrond zet de SGP zich in voor meer rust op zondag, zodat we met z’n allen even op adem kunnen komen, opgetild worden boven het hectische leven van alledag.

Stem voor het leven!
Dat is het appèl dat de SGP op de kiezers doet.

In het verkiezingsprogramma is deze oproep uitgewerkt op een groot aantal actuele thema’s in politiek en samenleving.
Een stem op de SGP is een stem voor het leven.
Met de bedoeling om die stem te laten horen in Den Haag.
Om voorstellen te doen in de Tweede Kamer.
En om die te vertalen in het beleid van de regering.

Op Deo volente 15 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer.
Iedere Nederlandse burger mag dan zijn stem laten horen.

Stem SGP!